Witajcie w grupie IV

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zaproszenie na uroczystości

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców na uroczystość zakończenia edukacji przedszkolnej połączoną ze Świętem Mamy oraz Taty, która odbędzie się dnia 25 maja o godz.15:30 w Przedszkolu nr 164.

Dyrektor, wychowawcy oraz Ufoludki z Przedszkola 164

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy IV
Luty 2024
(dzieci 6-letnie)

  • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
  • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu. Poznanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej.
  • Respektowanie zasad bezpiecznych zabaw zimą, dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw na podstawie obserwacji oraz analizy losów bohaterów bajek i historyjek. Dostrzeganie potencjalnych zagrożeń i zgłaszanie ich dorosłym
  • Kultywowanie tradycji walentynkowej. Zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym osobom ( kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim).
  • Rozbudzenie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmu. Kształtowanie poczucia rytmu. Kształcenie wiedzy na temat wybranych instrumentów muzycznych. Wykonanie własnego instrumentu z materiałów wtórnych.
  • Utrwalenie pojęcia cyfry 7 i 8  w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć.
  • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem. Wprowadzenie liter ,, W,w i G,g’’ drukowanych i pisanych, małych i wielkich. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Przeliczanie sylab i głosek w wyrazach. Czytanie sylab z literą i rozpoznawanie ich w wyrazach. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego i ich czytanie. Pisanie po śladzie liter. Czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych.
  • Poznawanie wybranych ptaków zimujących w naszym kraju: gil, żuraw, sikorka  –  wygląd, sposób życia, poruszania się, odżywiania, zwyczaje. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków zimą.
  • Rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej poprzez zabawy teatralne, dramowe – realizowanie treści z Koncepcji Przedszkola.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
  • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
  • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
  • Rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
  • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego podczas eksperymentów.
  • Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynów.
  • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy IV
Maj 2022
sześciolatki

Podstawa programowa:


 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 2,3, 4, 6, 7
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 4, 5, 8, 9,
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21,

Temat tygodnia: Tajemnice książek

 • „Moja ulubiona książka”- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, ćwiczenie odporności emocjonalnej dzieci, poszerzenie słowika czynnego, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
 • „Będziemy robić papier” – doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Jak powstaje papier?” – doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w książkach, poszerzenie słownika czynnego o pojęcia związane z produkcja papieru
 • „Tworzymy własny papier” – ćwiczenie umiejętności korzystania z instrukcji obrazkowej, rozwijanie umiejętności sprawdzania własnej pracy, rozwijanie zainteresowań badawczych, ćwiczenia sprawności manualnych.
 • „Opowiadanie o papierze – doskonalenie umiejętności zapisywania działań arytmetycznych w dostępny sposób, utrwalenie kształtu cyfr, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
 • „Jak powstaje książka?” – wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca, itp., rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.
 • „Polisensoryczna książeczka” – doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie współpracy.
 • „W księgarni” – rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności dodawania w codziennych sytuacjach.
 • „Lubię czytać – biblioteka” – kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb, ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.
 • „Kolorowe zakładki” – rozwijanie sprawności manualnej – doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami i inwencji twórczej poprze wykonanie zakładki do książki w wybrany przez siebie sposób, uświadomienie konieczności szanowania książek.
 • „Moja ulubiona postać z bajki” – propagowanie bajek i baśni oraz twórczości literackiej dla dzieci, rozwijanie wyobraźni małych artystów, a także rozwijanie umiejętności twórczych i plastycznych.

Kontynuacja projektu „Sekretne życie pszczół”

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zestawy ćwiczeń porannych

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

 • Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.

 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków

Galeria grupy IV

Grupa IV

Grupa IV – Bezpieczeństwo w Internecie.

07.12.2023Bezpieczeństwo w Internecie Bezpieczeństwo w intrenecie                                                                                                                                  Już po raz

Czytaj więcej »

Archiwum grupy IV
Rok 2021/2022