Witajcie w grupie III

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy III
Marzec 2023

 • Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami przedwiośnia. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie : topnienie śniegu, mocniej przygrzewające słońce, pąki  na drzewach, pierwsze kwiaty, powracające pierwsze ptaki.
 • Poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
 • Rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej – zabawy teatralne, dramowe – realizowanie treści z Koncepcji Przedszkola.
 • Zapoznanie z teatrem: poznanie pomieszczeń w  teatrze, poznanie różnych rodzajów lalek teatralnych, poznanie pracy aktora, scenografa, reżysera.
 • Zabawy w teatr połączone z tworzeniem własnych scenek i tekstów.                                                                                             
 • Wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych.                                                                                        
 • Rozbudzanie obserwacji przyrodniczych związanych z kiełkowaniem i wzrostem roślin: cebuli, owsa, rzeżuchy. Wdrażanie do systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na jej podstawie.                                                                       
 • Kultywowanie tradycji ludowych związanych z Pierwszym Dniem Wiosny – zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny. 
 • Świętowanie Dnia Wody.  Poznawanie roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, roślin i zwierząt. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie. 
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów – orientacji przestrzennej. Porównywanie położenia kilku przedmiotów względem siebie oraz jednego układu odniesienia.                                    
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia oraz rozwijanie wyobraźni i  myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, eksperymentów.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem. Wprowadzenie liter ,,P, p’’ i ,,C, c’’, W, w’’ drukowanych i pisanych, małych i wielkich. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Przeliczanie sylab i głosek w wyrazach. Czytanie sylab z literą  i rozpoznawanie ich w wyrazach. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego i ich czytanie. Pisanie po śladzie liter. Czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych.
 • Utrwalenie pojęcia cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby cztery.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania, klasyfikowania obiektów, układania rymów.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Harmonogram konkursów, uroczystości, warsztatów, zajęć
rok szkolny 2022/2023

Owoce są smaczne i zdrowe

 1. W kąciku książek oglądanie publikacji zgodnie z tematem tygodnia- swobodne wypowiedzi dzieci n/t oglądanych ilustracji.
 • ,,Gdzie rosną owoce?’’ – zajęcia z wykorzystaniem ilustracji. Poznawanie i nazywanie drzew owocowych, oglądanie owoców, porównywanie kształtu, wielkości i koloru.
 • Wprowadzenie litery ,,E, e’’ drukowaną i pisaną, małą i wielką na podstawie wyrazu Ela i ekran. Analiza i synteza słuchowa wyrazów podstawowych ,,E, e’’ w wyrazach Ela i ekran. Przeliczanie sylab i głosek w wyrazach. Czytanie sylab z literą ,,E, e’’ i rozpoznawanie ich w wyrazach. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego. Pisanie po śladzie litery ,,E, e’’. Słuchanie piosenki ,,Poszła Ola do przedszkola’’. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikacyjnej funkcji języka.
 • Ćwiczenia poranne; zestaw XVI wg. K.Wlaźnik.
 1. Oglądanie wystawy owoców i liści drzew owocowych przyniesionych przez dzieci do kącika przyrody – swobodne wypowiedzi dzieci n/t kształtów i kolorów owoców, porównywanie liści i próba określenia, na jakich drzewach rosły.
 • ,,Entliczek-pentliczek’’ – nauka wiersza J. Brzechwy. Dostrzeganie humoru zawartego w wierszu, wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego ,,jabłko’’, ,,gruszka’’, ,,śliwka’’, stwarzanie okazji sprzyjających doskonaleniu pamięci.
 • ,,Owoce’’ – zajęcia plastyczne. Lepienie owoców z gliny. Kształtowanie wrażliwości dotykowej, usprawnianie zręczności rąk, rozwijanie kreatywności.
 1. Zabawa inscenizacyjna na podstawie wiersza ,,Entliczek-pentliczek’’ – nabywanie umiejętności odgrywania ról, nuka modelowania głosem podczas recytacji.
 • ,,W sadzie’’ – zajęcia matematyczne. Utrwalenie prawidłowego stosowania przyimków: ,,na’’, ,,w’’, ,,pod’’, ,,nad’’, ,, po między’’,; kształtowanie orientacji przestrzennej; doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, odwzorowywanie liczebności za pomocą liczmanów, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci muzycznej.
 • „W sadzie” – układanie historyjki obrazkowej. Poznanie ludzi pracujących w sadzie (zbieranie plonów, przygotowywanie i gromadzenie zapasów na zimę). Układanie obrazków historyjki wg. kolejności zdarzenia. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 1. Zabawa muzyczna ,,Owocowa orkiestra’’- dzielenie zdań wypowiadanych przez N. na wyrazy – wygrywanie na instrumentach perkusyjnych. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy wyrazowej, porównywanie długości zdań.
 • „Sad” – działania plastyczne. Wykonanie makiety sadu z rolek po papierze toaletowym, gazet, krepiny. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni plastycznej, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.
 • Ćwiczenia poranne; zestaw XVI wg. K.Wlaźnik.
 • „Owocowe rytmy” – zabawa dydaktyczna. Dostrzeganie regularności, odczytywanie i powtarzanie rytmu.
 1. „Owoce na scenę” – eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym. Poznanie budowy owoców: jabłek, śliwek, gruszek…Poszerzenie wiadomości n/t. owoców.
 • „W spiżarni” – wysłuchanie utworu M. Kownackiej. Poznanie różnych sposobów przechowywania żywności (suszenie, duszenie, konserwowanie, mrożenie). Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: ,,sok’’, ,,kompot’’, dżem…
 • ,,Sałatka owocowa’’- działania praktyczne. Wykonanie w grupie sałatki owocowej. Krojenie owoców, mieszanie ze sobą. Przestrzeganie zasad pracy. Doskonalenie zmysłu smaku. Zachęcenie do spożywania owoców jako źródła witamin. Wspólne degustowanie sałatki owocowej – wzbudzanie satysfakcji z efektów własnej pracy.

Jesienne skarby prosto z ogrodu 

 1. ,,Na straganie’’ – wycieczka do sklepu warzywnego. Ukazanie bogactwa kształtów i kolorów jesiennych warzyw. Poznanie czynności związanych z kupowaniem warzyw. Uwrażliwienie na stosowanie form grzecznościowych podczas robienia zakupów.
 • ,,Robimy zakupy’’- zabawa w kąciku tematycznym. Odgrywanie ról sprzedawca-kupujący. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Przestrzeganie ustalonych reguł. Wzbogacanie słownictwa.
 • Ćwiczenia poranne; zestaw VIII wg. K.Wlaźnik.
 1. ,,W ogrodzie’’ – zajęcia z wykorzystaniem ilustracji. Wyróżnianie części rośliny na przykładzie warzyw. Poszerzenie zasobu wiadomości i słownictwa związanymi z pracą. Kształtowanie umiejętności określania cech charakterystycznych przedmiotów.
 • Oglądanie warzyw w kąciku przyrody, nazywanie i określanie ich części jadalnej, oglądanie warzyw w przekroju, poznanie ich budowy, oglądanie warzyw przez lupę.
 • Wprowadzenie litery ,,L, l’’ drukowaną i pisana, małą i wielką na podstawie wyrazu Lena i lale. Analiza i synteza słuchowa wyrazów podstawowych w wyrazach. Przeliczanie sylab i głosek w wyrazach. Czytanie sylab z literą ,,L, l’’ i rozpoznawanie ich w wyrazach. Układanie wyrazów z liter ,,L, l’’ alfabetu ruchomego. Układanie historyjki obrazkowej ,,Lena i lale’’ .Pisanie po śladzie litery ,,L, l’’. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikacyjnej funkcji języka.
 1. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu M. Kownackiej Uwaga! Uwaga! Mamy piękny stragan. Poznanie postaci – warzyw występujących w utworze. Rozwijanie zdolności aktorskich.
 • ,,Układamy warzywa’’- ćwiczenia matematyczne. Klasyfikowanie warzyw wg. cech jakościowych. Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i więcej. Rozwijanie umiejętności określania kierunku oraz miejsca na kartce papieru.
 • ,,Owoce i warzywa’’ – zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki oraz układu ruchowego. Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej.
 1. ,,Co mamy z ziemniaka? Słuchanie opowiadania H. Łochockiej O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Próba oceny postępowania bohatera. Literackiego. Poznanie nazw wybranych potraw z ziemniaków /frytki, placki, pyzy, przecierankę…/
 • ,,Stempelki’’- stemplowanie stemplami wykonanymi z ziemniaków. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie wyobraźni.
 • ,,Wielkie ważenie’’ – zajęcia matematyczne. Ćwiczenia w ważeniu przedmiotów. Porównywanie masy przedmiotów Kształtowanie koordynacji oka i ręki. Prezentacja wagi szalkowej w celu zrozumienia na czym polega ustalanie ciężaru przedmiotu. Wykorzystanie wagi kuchennej przy ważeniu warzyw. Wykonywanie zadań w parach i zespołach, zgodna zabawa podczas ważenia.
 1. Inscenizacja wiersza D. Graj Król warzyw. Rozwijanie umiejętności analizowania treści, wyodrębniania poszczególnych scen, oceniania postępowania bohaterów. Rozwijanie zdolności aktorskich. Rozwijanie pamięci i wyobraźni. Kształtowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
 • ,,Warzywne rachunki ‘’- zabawa matematyczna. Tworzenie zbiorów na podstawie jednej cechy-koloru. Porównywanie liczebności zbiorów – stosowanie pojęć: o jeden mniej, o jeden więcej, tyle samo, dużo-mało.
 • ,,Kosz pełen warzyw’’- zajęcia plastyczne. Wykonanie kompozycji techniką – wydzieranka. Kształtowanie wyobraźni twórcze. Rozwijanie umiejętności planowania pracy. Usprawnianie zręczności rąk. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 1. ,,Kosz z warzywami” – zabawa badawcza. Uświadomienie roli zmysłów w poznawaniu otoczenia, rozwijanie wrażliwości smakowej, dotykowej, węchowej, wzrokowej. Rozpoznawanie warzyw na podstawie smaku, kształtu, zapachu. Oglądanie owoców w przekroju, poznanie ich budowy (skór, miąższ, pestki).
 • ,,Kompoty czy sałatki’’ – domino obrazkowe. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową oraz umiejętność odczytywania symboli. Pogadanka na temat ulubionych potraw wykonanych z warzyw i owoców. Poznanie sposobu wykonania deseru, kompotu i sałatki owocowej.
 • ,,Zgaduj-zgadula” – rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych o owocach i warzywach. Uważne słuchanie opisu słownego. Wdrażanie do skupienia uwagi na danym zadaniu.
 1. Puzzle ,,Jesień w ogrodzie’’. Składanie wg. wzoru i bez niego obrazka pociętego na wiele części o różnych kształtach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia oddechowe: ,,Owoce czy warzywa?”, ,,Kto szybciej wypije?” – segregowanie za pomocą słomki papierowych sylwetek owoców i warzyw. Picie przez słomkę soku warzywnego. Wyrobienie właściwych nawyków oddechowych. Rozwijanie pojemności płuc.
 • Praca plastyczna ,,Warzywa’’. Lepienie warzyw z masy solnej. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, usprawnianie zręczności rąk. Utrwalenie wiadomości n/t warzyw. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego ,,Minki” – podnoszenie wargami z talerzyka kawałów owoców i warzyw, unoszenie ich na czubku języka, przesuwanie języka od jednego do drugiego kącika ust. Robienie min po zjedzeniu różnych owoców: słodkich, gorzkich, kwaśnych. Usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy. Opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Ćwiczenia poranne; zestaw VIII wg. K.Wlaźnik.
 • Działania plastyczne ,,Mandale z pestek” – wyklejanie mandali pestkami (dyni, słonecznika). Komponowanie mandali z pestek. Rozwijanie zdolności komponowania i dekorowania, poczucie rytmu i symetrii. Wyrabianie sprawności rąk.
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego – wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie w podanych nazwach warzyw i owoców, dzielenie na sylaby nazw, tworzenie słów zaczynających się na głoskę ,,o’’. Wypowiadanie słów będących nazwami owoców i warzyw, tworzenie słów rozpoczynających się ostatnią głoską poprzedniego słowa np.: jabłko – ogórek – kapusta – ananas.

Nadeszła jesień

 1. ,,Szukamy kolorów jesieni’’. Wycieczka do ogrodu parku – rozpoznawanie oznak jesieni, zbieranie liści, kasztanów, jarzębiny, owoców dzikiej róży. Oglądanie przyniesionych darów i umieszczenie ich w kąciku przyrody.
 • Ćwiczenia poranne; Wg. P. Dennisona .
 • Wprowadzenie litery ,,K, k’’ drukowaną i pisana, małą i wielką na podstawie wyrazu Kot, Kamil. Analiza i synteza słuchowa wyrazów podstawowych  w wyrazach Kamil, kot. Przeliczanie sylab i głosek w wyrazach. Czytanie sylab z literą  i rozpoznawanie ich w wyrazach. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.  Słuchanie opowiadana ,,Koty Kamila’’. Pisanie po śladzie litery . Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikacyjnej funkcji języka.
 1. ,,Barwy jesieni’’ – oglądanie ilustracji przedstawiających park, las, sad jesienią. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni (opadanie liści, brak roślin, parasole, odpowiednią odzież).
 • ,,Kolorowy bukiet” – słuchanie wiersza B. Lewandowskiej. Wzbogacanie słownika oraz kształtowanie umiejętności właściwego formułowania wypowiedzi,  poprawnego stosowania form fleksyjnych. Dostrzeganie piękna jesiennego krajobrazu. Stwarzanie sytuacji do swobodnych rozmów, mówienie o swoich przeżyciach i wydarzeniach związanych z obecną porą roku.
 • ,,Jesienna pogoda’’- założenie kalendarza pogody. Utrwalenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych  dla jesieni. Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli. Posługiwanie się znakami synoptycznymi. Rozpoznawanie wyrazów do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem. Utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia.
 1. Praca plastyczna ,,Jesienne drzewa’’. Poznanie nowej techniki plastycznej – malowanie za pomocą gąbki. Rozwijanie sprawności manualnych.
 • ,,Jaka będzie pogoda?’’- zabawa tematyczna. Odgrywanie roli prezentera pogody. Nauka odczytywania pogody. Poznanie nowego zawodu. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Doskonalenie umiejętności posługiwania się znakami synoptycznymi.
 • ,,Jesień w parku’’ – nauka inscenizacji wiersza palcami „Jest w lesie chateńka”. Poznanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się ludzi za pomocą gestu. Oglądanie ilustracji związanych z jesienią. Omawianie obrazków. Stwarzanie sytuacji inspirujących do udzielania śmiałych odpowiedzi wzbogaconych poprzez posługiwanie się liczebnikami.
 • „Jesienne nastroje „ – zabawy ruchowe przy muzyce. Wyrażanie stanów emocjonalnych za pomocą ruchu i gestu. Właściwe poruszanie się i reagowanie na muzykę. Rozwijanie poczucia rytm. Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 1. ,,Owoce jesieni’’– zapoznanie dzieci z wyglądem owoców kasztanowca, dębu i sosny. Łączenie liścia z odpowiednim owocem. Doskonalenie percepcji wzrokowej, odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów. Powtarzanie wyrazów z jednoczesnym podziałem na sylaby. Doskonalenie percepcji słuchowej.
 • ,,Połącz kropki’’ – ćwiczenia graficzne. Rysowanie po śladach i kolorowanie otrzymanego rysunku kasztana, żołędzia. Liczenie w zakresie 10. Klaskanie w ręce tyle razy, ile owoców znajduje się w każdej pętli.
 • ,,Czyje to imię?’’ – zabawa dydaktyczna. Odrysowywanie konturu liścia i naklejenie na nim karteczki z własnym imieniem. Rozpoznawanie imienia zapisanego na kartonikach. Podejmowanie próby globalnego czytania. Zwrócenie uwagi na podobieństwa liter, na długość zapisu imion.
 1. Słuchanie opowiadania D. Graj Uparty listek . Rozwijanie umiejętności słuchania utworu literackiego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Zapoznanie się z prostymi zjawiskami przyrodniczymi – usychanie i opadanie liści.
 • Ćwiczenia poranne; Wg. P. Dennisona .
 • Zgaduj – zgadula. Zagadki jesienne. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o nowej porze roku. Doskonalenie logicznego myślenie i uzasadnienie własnego wyboru. Zabawa graficzna. ,,Listki’’.
 • ,,Odbijanie liści’’ – działania plastyczne. Odbijanie wzoru liści ułożonych pod pergaminem. Odszukiwanie kształtów liści i dobieranie ich do odpowiedniego drzewa. Utrwalenie nazwy i wyglądu wybranych drzew.
 1. ,,Jesienne rachunki’’ – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów. Przeliczanie, określanie i porównywanie liczebności zbiorów „o ile więcej?”, ,,o ile mniej?’’, ,,tyle samo’’.  Kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie porządkowym. Utrwalenie podstawowych kolorów. Układanie rytmu w szeregach powtarzających się elementów i kontynuowanie go.
 • Ćwiczenia dykcyjne na podstawie wiersza E. Szelburg-Zarębiny Bawiły się liście. Wymawianie na różnych wysokościach dźwięku połączenia głosek. Najpierw używaj jedynie warg, potem języka, na koniec warg i języka. Wspomaganie artykulacji i dykcji.
 • „Tańczące liście” – improwizacje muzyczne – wyrabianie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej.
 1. Zabawa ortofoniczna z wykorzystaniem kolorowych chust ,,Jesienny wiatr’’. Doskonalenie reakcji na dźwięki wysokie niskie (dzwonki- lekki wietrzy, bębenki-wichura). Wykonanie ćwiczeń artykulacyjnych na głosce ,,sz’’ podczas naśladowania szumu wiatru.
 • Zabawa twórcza „Jestem drzewem” – inspirowanie zabaw z elementami pantomimy i zabaw dramowych. Rozwijanie wyobraźni.
 • ,,Kolorowa jesień’’ – tworzenie kompozycji przestrzennych (bukietów) z liści.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.   
 • Przyzwyczajanie do zachowania porządku podczas pracy.
 1. Słuchanie wiersza D. Graj Jesienne dźwięki. Rozmowy n/t wiersza. Nauka wiersza na pamięć. Ćwiczenia narządów mowy na zgłoskach ,,szur, kap, wiu, pi, kra’’.
 • ,,Jesienna muzyka’’ – zajęcia muzyczne. Improwizacja ruchowa do muzyki, kształcenie umiejętności łączenia i dobierania ruchu do nastroju muzyki, określenie tempa muzyki.
 • Ćwiczenia oddechowe „Fruwające listki” – zdmuchiwanie papierowych listków z dłoni, ze stolika. Doskonalenie umiejętności gospodarowania własnym oddechem.  Odróżnienie fazy wdechu i wydechu. Rozwijanie pojemności płuc.
 1. ,, Dwa to para’’ wprowadzenie liczby i cyfry 2. Zapoznanie z wyglądem cyfry 2.  Szukanie podobieństw cyfry 2 do znanych przedmiotów. Kreślenie kształtu cyfry 2 w powietrzu, na dywanie, układanie z włóczki, wyklejanie plastelina po śladzie kształty cyfry 2. Tworzenie zabiorów 2-elementowych, tworzenie par. Rysowanie po śladzie cyfry 2. Liczenie w zakresie 2.  Rozwijanie myślenia matematycznego. ,,Psotne buty’’ Kłyś.  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i przełożenia go na język matematyczny.

Każdy z nas jest częścią przyrody

 1. „Co słychać w przyrodzie jesienią?”- wycieczka do lasu. Zaproszenie rodziców do wycieczki. Porównanie środowiska miejskiego i leśnego na podstawie własnych doświadczeń.
 2. Europejski Dzień Ptaków / 12.10.2018 Wykonanie kukiełki ptaszka wg inwencji twórczej dzieci i rodziców, wykorzystanie prac podczas zajęć dydaktycznych, wystawa w hallu przedszkola. Zwrócenie uwagi na ochronę przyrody.
 3. „Ptaki w przedszkolnym ogrodzie”
  CEL: umiejętność identyfikowania gatunków, uwrażliwienie na stan środowiska. Wykonanie karmników wspólnie z rodzicami, wg inwencji twórczej dzieci i rodziców, wykorzystanie prac podczas zajęć dydaktycznych, wystawa w hallu przedszkola. CEL: Zachęcanie rodziców do spędzania czasu razem z dziećmi. Zwrócenie uwagi na ochronę przyrody. PP 4.2,12
 4. „Ptasi koncert”- pokaz improwizacji tanecznych, prezentacja inscenizacji o ptakach.
  CEL: Rozwijanie umiejetności artystycznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Zaproszenie rodziców na spektakl taneczno- muzyczny . Przygotowanie informacji dla rodziców, plakat. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci w przedszkolu oraz Domu Seniora/Bibliotece. Publikacja na stronie „Nasza Praga”. PP 88.5.
 5. „Z miasta do lasu”- wycieczka do Kampinosu.
  CEL: Porównanie środowiska miejski go i leśnego na podstawie własnych doświadczeń. Reportaż fotograficzny z wycieczki na stronie internetowej przedszkola PP 5.4, 6,
 6. „Mój leśny klaser” – tworzenie książeczki zawierającej zbiory przyrodnicze oraz rysunki. CEL: Zwrócenie uwagi na rośliny i zwierzęta chronione oraz rośliny trujące. Wykonanie książeczek wspólnie z rodzicami, wg inwencji twórczej dzieci i rodziców, wykorzystanie prac podczas zajęć dydaktycznych, wystawa w hollu przedszkola.
  CEL: Zachęcanie rodziców do spędzania czasu razem z dziećmi. PP 9.2,12, 14
 7. ,,Moje drzewo- nasz las” – wernisaż prac plastycznych. Prace dzieci wykonują podczas zajęć w grupie, każde maluje swoje drzewo na formacie A3, potem łączymy je na wystawie w we wspólny las.
  CEL: organizacja wystawy, zaproszenie dzieci i rodziców do oglądania wystawy. Wernisaż, prezentacja umiejętności małych artystów. Publikacja na stronie Nasza Praga.
 8. „Kodeks miłośników przyrody”
  CEL: Kształtowanie postaw ekologicznych, zwrócenie uwagę na proekologiczne zachowania. Prezentacja kodeksu w holu przedszkola stworzonego na bazie poszczególnych działań w grupie. PP 1, 9.1, 12.
 9. Zabawy z „Panią Jesienią” – zabawy twórcze w grupach z wykorzystaniem różnych akcesoriów np. gazet, wg pomysłu nauczycielek.
  CEL: rozwijanie umiejętności rozumienia zjawisk atmosferycznych. Zabawy w grupach. PP 7.2, 12.
 10. 4 października Światowym Dniem Dobroci dla Zwierząt. Wykonanie zwierząt domowych przestrzennie przez wszystkie grupy wiekowe.
  CEL: dekoracja przedszkola, wdrażanie do dbałości o estetykę przedszkola. Przynoszenie albumów/pocztówek o zwierzętach, stworzenie kącika wiedzy o zwierzętach. PP 10.1,12
 11.  Jesienny liść” – pokaz improwizacji tanecznych, prezentacja piosenek o tematyce proekologicznej.
  CEL: Rozwijanie umiejętności artystycznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Zaproszenie rodziców na spektakl taneczno-muzyczny. PP 8.1.2

Pomoce dydaktyczne

 • Ilustracje przedstawiające las, sad, park jesienią
 • Ilustracje przedstawiające wyposażenie sklepu warzywnego
 • Ilustracje do utworów, puzzle
 • Obrazki do historyjek
 • Ilustracje przedstawiające zjawiska atmosferyczne, znaki synoptyczne, mapa
 • Plansze z literami; k, l, o, karty pracy
 • Kartoniki z napisami do czytania globalnego, ilustracje
 • Instrumenty muzyczne: dzwonki i bębenki
 • Dary jesieni: kasztany, żołędzie, liście, szyszki
 • Papier pergaminowy, farby, gąbki
 • Świeże owoce i  warzywa
 • Sylwety warzyw potrzebne do inscenizacji
 • Chusty
 • Waga
 • Płyta CD z muzyką relaksacyjną
 • Klej, nożyczki, włóczka, plastelina
 • Pestki dyni, śliwek, słonecznika, talerzyki papierowe, masa solna

Literatura

 • Wiersz D. Graj Jesienne dźwięki.
 • Opowiadanie D. Graj Uparty listk.
 • Opowiadanie M. Kownackiej W spiżarni.
 • Opowiadanie Kot Kamila.
 • Wiersz J. Brzechwy Entliczek-pentliczek .
 • Wiersz E. Szelburg-Zarębiny Bawiły się liście.
 • Opowiadanie H. Łochockiej O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku.
 • Opowiadanie M. Kownackiej Uwaga! Uwaga! Mamy piękny stragan.
 • Wiersz Jest w lesie chateńka.
 • Wiersz B. Lewandowskiej Kolorowy bukiet
 • Wiersz Psotne M. Kłyś Psotne buty
 • Piosenka Poszła Ola do przedszkola
 • Piosenka Owoce i warzywa
 • Piosenka Na polanie

Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych (dwa razy w tygodniu)

1.Zestaw ćwiczeń nr. XVI wg. K. Wlaźnik.

– ćw. głowy i szyji (skłony głowy w przód i  w tył)

– ćw. zręczności (lekkie huśtanie się w tył na plecy i w przód do siadu)

 – ćw. równowagi (lekkie uderzanie o podłogę palcami lewej i prawej stopy)

 • Ćwiczenie szybkości, wytrzymałości, reakcji na bodziec słuchowy.

 – zabawa w koniki na łące (marsz, bieg, poskoki, bieg kłusem i galopem)

– zabawa w konie i wózki (bieg w parach  w różnym tempie )

Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej z elementami kinezjologii edukacyjnej.

 1. Ćwiczenia w toczeniu i rzucaniu wg. własnego układu.

     Kształcenie celności, siły, zręczności, pewności rzutów i chwytów oraz zdolności oceny kierunku i odległości.

  – zabawa w celowanie do pudła (celowanie woreczka jedną ręką)

  – zabawa w wypędzanie kur z ogródka ( na pierwszy sygnał toczenie piłeczki do ogródka sąsiadki, a na drugi natychmiastowe zatrzymanie się).

  – zabawa ,,Kto pierwszy przerzuci woreczek za Wisłę’’( rzucanie na sygnał woreczka w kierunku rzeki – wyznaczonej dwoma liniami równoległymi).  

   – zabawy odprężające (masaż pogody, fortepian na plecach).

Wg. K. Wlaźnik zestaw nr. VIII

 • Ćw. orientacyjno-porządkowe: Marsz i bieg w różnych kierunkach: na mocne uderzenie w tamburyno dzieci wykonują przysiad podparty
 • Ćw. tułowia; Nakręcanie bąka: dzieci stoją w rozkroku, ręce złożone na biodrach. Skręty tułowia w lewo w tył i w prawo w tył (stopy przyparte do podłoża). Po kilku skrętach bieg na palcach koło, w lewą i prawa stronę.
 • Ćw. równowagi ,,Koń grzebie nogą’’. W staniu jedno nóż uderzenie o podłoże palcami stopy lewej i prawej na zmianę.
 • ,,Bieg zaprzęgów’’. Dzieci dobierają się parami, stają jedno za drugim i podają sobie ręce, tworząc w ten sposób zaprzęgi. Zaprzęgi jeżdżą w różnych kierunkach, w rytm podanym bębenkiem przez wychowawczynię.
 • Ćw. uspakajające: Marsz parami, krokiem zwykły i we wsparciu

Pomoce: duże papierowe pudło, woreczki, piłki, szarfy w dwóch kolorach, obręcze, paski krempliny, płyta CD z muzyką relaksacyjną

Wg. P. Dennisona

 • Ruchy naprzemienne – dotykanie ręką przeciwległego kolana (prawą ręką lewego kolana, lewą ręką prawego kolana)
 • Patrzenie na X – skrzyżowanie rąk przed siebie tak by powstał znak X
 • Krążenie szyją – bardzo powoli
 • Energetyczne ziewanie – ziewanie głośno i szeroko, aby rozluźnić mięsnie oczu i szczęk
 • Punkty równowagi – dotykamy jedną ręką punktu na kości za uchem, a drugą kładziemy na pępek.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Zabawy bieżne ,,Wąż’’, ,,Uciekaj z koła’’, ,,Czujne lwy”, ’’, ,,Berek ratuj”,

Zabawy z elementami rzutu: ,,Kto dalej rzuci?”, ,,Kto wyżej?’’, ,,Toczenie obręczy’’, ,,Paczka’’, zabawy z piłką.

Obserwacje przyrodnicze: rozpoznawanie i nazywanie liści drzew rosnących w ogrodzie, obserwowanie ptaków, drzew, liści, oglądanie liści przez lupę, określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla jesieni.

Praca wyrównawcza indywidualna i w małych grupach

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej:

 • organizowanie zabaw zręcznościowych i ćwiczeń grafomotorycznych
 • wodzenie palcem po wzorze, odtwarzanie go na arkuszu papieru
 • nawlekanie na żyłkę lub nitkę np. owoców jarzębiny, pestek dyni i tworzenie korali
 • wypełnienie powierzchni figur – plasteliną, modeliną, masą solną
 • wydzieranki z różnych materiałów papierniczych
 • układanki płaskie na wzorze w wg. wzoru oraz bez wzoru
 • rysowanie różnych kształtów, wzorów i znaków w powietrzu, na podłodze, na piasku,
  na arkuszu papieru
 • malowanie pędzlem lub flamastrami linii prostych oraz skłębionych
 • rysowanie obydwoma rękami i naprzemiennie na dużym arkuszu papieru
 • kreślenie linii zamkniętych np. koła, kwadratu, linii poziomych, pionowych, skośnych falistych z zachowaniem kierunku od lewej do prawej
 • łączenie narysowanych kropek w określony kształt
 • odrysowywanie od szablonu prostych kształtów np. figur geometrycznych, zwierząt pojazdów
 • stemplowanie, kalkowanie (tworzenie różnych kompozycji)
 • kreślenie wzorów literopodobnych i liter
 • wycinanie – cięcie papierem po linii łamanej

  Rozwijanie umiejętności intelektualnych i pojęć matematycznych:

 • ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności dodawania i odejmowania oraz   porównywania liczb na konkretach
 • zachęcania do liczenia elementów, przedmiotów podczas zabaw i spacerów (np. budynki, samochody, znaki drogowe, drzewa itp.)
 • zabawa matematyczna np. „Policz kasztany”; „Układamy pociąg” „Ile dźwięków ?”
 • umiejętność określania miejsca przedmiotu za pomocą liczebników porządkowych
 • określanie, który z kolei jest wskazywany przedmiot, za którym lub przed którym się znajduje
 • określenie liczby elementów zbioru i porównywanie liczebności zbiorów, posługując się określeniami: „tyle samo”; „więcej o…”; „mniej o …”
 • rozumienie i stosowanie określenia „para”
 • stopniowanie trudności podczas rozwiązywania zadań matematycznych
 • gry i zabawy sprzyjające opanowanie umiejętności rachunkowych dzieci
 • wdrażanie gier logicznych z elementami podstaw matematyki
 • układanie i rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem symulacji

Praca korekcyjno-kompensacyjna

ZAJĘCIA STYMULUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY; ćwiczenia oddechowe – zabawy ruchowe, dmuchanie przez słomkę, dmuchanie na piłeczkę pingpongową, na kulki zrobione z bibuły. Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie różnych czynności, odgłosów.

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE SPOSTRZEGAWCZOSĆ SŁUCHOWĄ:

 • nauka piosenek, wierszy

ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO-POZNAWCZY, GRAFOMOTORYCZNY, MANUALNY.

 • lepienie z plasteliny,
 • wycinanie nożyczkami
 • labirynty, zabawy typu „połącz kropki”;
 • zabawy paluszkowe

Praca z dziećmi zdolnymi

– Dostosowanie zabaw, zadań do indywidualnego poziomu i zainteresowań dzieci- uwzględnienie różnego stopnia trudności. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.

– Układanie krótkich rymowanek ,książeczek, wykonywanie prac konkursowych z różnych   materiałów.

– Udział w inscenizacjach, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek.

– Udział w zabawach teatralnych.

Galeria grupy III

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content