Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 164 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p164.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2017-02-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
     

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-01-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Biadoń, e-mail: p164@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 619-78-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu
Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Szanajcy 12. Dojście piesze od ul. Jagiellońskiej oraz Namysłowskiej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Przedszkole nie posiada osobnego miejsca parkingowego. Możliwe jest parkowanie wzdłuż ulicy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 300m Pl. Hallera, autobusy: 135, 162, 166,170, 212, 338 oraz 600m Rondo Starzyńskiego, autobusy: 500, 509,
Najbliższe przystanki tramwajowe ok. 300m Pl. Hallera, linia: 6, 20, 28.
Wejście do budynku
Przedszkole znajduje się na parterze oraz I piętrze budynku. Prowadzi do niego równy i szeroki chodnik. Do wejścia prowadzą schody-6 stopni z wyróżnieniami kolorystycznymi. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane o szerokości 90cm. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,5 m.
Możliwy wstęp z psem asystującym osobie niewidomej. Brak dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku znajdują się 4 sale do zajęć z dziećmi, 4 łazienki dla dzieci, szatnia dziecięca, 1 toaleta dla personelu, kuchnia oraz trzy gabinety.
Przedszkole nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych
Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.